News Flash

Home

Posted on: May 3, 2021

Mansfield Opens COVID-19 Vaccine Clinic

COVID-19 Clinic-News-Graphic-Homepage

En Español Bằng tiếng việt

The City of Mansfield is opening a COVID-19 vaccination clinic at the Mansfield ISD Center for Performing Arts.


Registration opens Monday, May 3 for the Moderna vaccine which is open to ages 18+. Register here, call 817-728-3999, or email CovidClinic@MansfieldTexas.gov


This week's clinic hours will take place: 

  • Wednesday, May 5 from 9 a.m. to 3 p.m. 
  • Friday, May 7 from 1 p.m. to 5 p.m.

If you or a family member are homebound or require assistance, please call 817-276-4791.


Clinic hours may vary each week, so check the City's COVID-19 webpage or social media channels for updates.Mansfield, TX Abre Clínica de Vacunación COVID-19

La ciudad de Mansfield está abriendo una clínica de vacunación COVID-19 en el Centro de Artes Escénicas de Mansfield ISD. El horario de la clínica variará cada semana, así que asegúrese de consultar la página web COVID-19 de la ciudad o los canales sociales para obtener actualizaciones.

El registro se abre el lunes 3 de mayo para la vacuna Moderna, que está disponsible a quien sea mayor de la edad de 18. Regístrese aquí, llame al 817.728.3999 o envíe un correo electrónico a CovidClinic@MansfieldTexas.gov . El horario de la clínica de esta semana será el miércoles 5 de mayo de 9 a.m. a 3 p.m. y viernes 7 de mayo a partir de las 13 h. - 5 p.m.

Si usted o un miembro o un familiar está confinado a casa y necesita asistencia, llame al 817-276-4791.


Mansfield, TX Khai trương Phòng khám Vắc xin COVID-19

Thành phố Mansfield đang mở một phòng tiêm chủng COVID-19 tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật ISD Mansfield. Giờ khám bệnh sẽ thay đổi mỗi tuần, vì vậy hãy nhớ kiểm tra trang web COVID-19 của Thành phố hoặc các kênh xã hội để biết thông tin cập nhật.

Đăng ký sẽ mở từ Thứ Hai, ngày 3 tháng Năm cho vắc-xin Moderna, dành cho bât ký ại tứ 18 tuổi trở lền. Đăng ký tại đây, gọi 817.728.3999 hoặc gửi email đến CovidClinic@MansfieldTexas.gov . Giờ làm việc của phòng khám trong tuần này sẽ diễn ra vào Thứ Tư, ngày 5 tháng 5 từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. và Thứ Sáu, ngày 7 tháng 5 từ 1 giờ chiều - 5 giờ chiều.

Nếu bạn can giup them, goi cửu hoa cửa chửng tổi o 817.276.4791.

Facebook Twitter Email